Skargi i wnioski

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków odbywa się stosownie do zasad określonych w Zarządzeniu nr 94/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków.
Zarządzenie do pobrania (698kB) pdf
Zainteresowani w sprawach skarg i wniosków przyjmowani będą przez:
 1. Rektora         -           pierwszy wtorek miesiąca w godz. 13.15-14.15;
 2. Prorektora     -           drugi i trzeci czwartek miesiąca w godz. 11.00-13.00;
 3. Kanclerza      -           wtorek, czwartek w godz. 11.00-13.00;
 4. Dyrektorów instytutów:
 5. Dyrektora Instytutu Przyrodniczo-Technicznego – wtorek w godz. 13.00-14.00;
 6. Dyrektora Instytutu Społeczno-Prawnego - wtorek w godz. 11.00-11.30;
 7. Dyrektora Instytutu Zdrowia - wtorek w godz. 11.00-12.00;
 8. Dział Nauczania i Spraw Studenckich    - wtorek w godz. 11.00-17.00; środa-piątek w    godz. 9.00-13.00; 
 9. Inspektora ds. ochrony danych osobowych – wtorek w godz. 12.00-13.00 


Klauzula informacyjna  
 1. Administratorem danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Zamkowa 4, kod pocztowy 58-300 Wałbrzych, adres e-mail: pwsz@pwsz.com.pl, tel. + 48 74 641 92 00, zwany dalej  PWSZ, reprezentowana przez prof. nadzw. dr. hab. Piotr Jurek- rektor. 
 2. W PWSZ został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dalej IODO, z którym można się skontaktować w sposób następujący: adres korespondencyjny: ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych, adres e-mail: IOD@pwsz.com.pl. 
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w celu rozpatrzenia wniesionej skargi lub wniosku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) - Dział VIII. Skargi i wnioski. 
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniesionej skargi lub wniosku, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217 z późn. zm.). 
 5. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe: 
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, 
 • prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne, 
 • prawo żądania od Administratora usunięcia danych, 
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, 
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, 
 • prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych, 
Prawa wymienione w powyższych punktach można zrealizować bezpośrednio poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (adres podany w pkt 2) lub przez kontakt z PWSZ (adres podany w pkt 1, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”) 
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących przez Administratora narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 
6. Realizacja uprawnień, o których mowa w pkt h) może odbywać się poprzez uprzednie pisemne     wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora tylko i wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub umów powierzenia. Kategorie odbiorców danych: partnerzy świadczący usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), firmy niszczące dokumentację. 
7. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.). Brak podania danych osobowych będzie skutkował pozostawieniem wniesionej skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

metryczka


Wytworzył: MAŁGORZATA Śmigielska (29 stycznia 2020)
Opublikował: Małgorzata Śmigielska (29 stycznia 2020, 11:15:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 439